top of page

PREINSCRIPCIÓ

Curs 2021-2022

logo 9G small.png

PUBLICACIÓ DE LLISTATS

+ Període de reclamacions: del 7 al 18 de juny  (+INFO)

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ?

El període de preinscripció serà del 15 al 24 de març de 2021.

 

Aquest any el procés de preinscripció es farà de manera telemàtica al web PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

Suport a la preinscripció en línia (amb cita prèvia):

OFICINES DE SUPORT A L'ESCOLARITZACIÓ
Atenció informativa a les famílies, a partir del 8 de març.
Suport a la preinscripció en línia, a partir del 15 de març.

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14. 30 h i dijous, de 8.30 a 17 h

Ciutat Vella (placeta del Pi, 2)
Eixample (carrer de Roger de Llúria, 1-3)
Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
Nou Barris (carrer de Nil, 27 i carrer de Vallcivera, 14)
Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra)
Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
Sants-Montjuïc (carrer de Muntadas, 5)


OFICINA D'ATENCIÓ DEL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA
Carrer de Roger de Llúria, 1-3

També us poden donar suport els centres educatius d’educació infantil, primària i secundària.

Demanar cita prèvia
Per telèfon: al 012 o al Consorci d'Educació de Barcelona (93 551 10 00)

Per internet en aquest enllaç (a partir del 8 de març)

GUIA DE PREINSCRIPCIÓ 2021-22

DOCUMENTACIÓ

Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

  • DNI del pare, la mare o el tutor/a de l’alumne.
    Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

  • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola. En rebre la sol·licitud de preinscripció el centre consulta les dades del padró per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 

  • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.

 

  • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 

  • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

  • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives. Si es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

CALENDARI

+ 15- 24 de març: preinscripció

+ 19 d’abril: publicació llista sol·licituds amb puntuació

+ 20 - 26 d’abril: presentació de reclamacions

+ 30 d’abril: publicació llista resoltes les reclamacions

+ 5 maig: sorteig nº de desempat

+ 7 de maig: publicació llista ordenada

+ 7 de juny: publicació llista d'alumnes admesos

+ 14 al 18 de juny: període de matriculació

Calendario
Banner_Consorci_745x250_CAT.png
bottom of page